See PRO editionSee PRO edition
See other templatesSee other templates

ค้นหาข้อมูล

ฐานข้อมูลวัดในจังหวัดพิษณุโลก

1. เพื่อรวบรวมจัดเก็บฐานข้อมูลวัดในจังหวัดพิษณุโลกไว้ให้บริการ 
2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัดในจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป

Home

วัดในเขตอำเภอเมือง

วัดในเขตอำเภอวังทอง

หลักการและเหตุผล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นแหล่งบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การเรียน/การสอน การวิจัย บริการชุมชนที่ครบถ้วน จะเห็นได้ว่านอกจากเน้นในด้านการเรียน/การสอนแล้ว ยังสนับสนุนในการให้บริการชุมชน ดังนั้น สำนักวิทยบริการ จึงเป็นแหล่งที่รวบรวมฐานข้อมูลวิชาความรู้ต่าง ๆ มาไว้ให้บริการ โดยเฉพาะจัดหาทรัพยากรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญ ๆ ของจังหวัดจังหวัดพิษณุโลก

 
DESIGN_BY