Connected ::: ฐานข้อมูลไก่ชน :::
หน้าแรก รวมเว็บไซต์ แนะนำฟาร์ม
หมวดหมู่บทความ
ตำนานไก่ชนพระนเรศวร
สายพันธ์ไก่ชน
โรคและการป้องกันรักษา
การตลาดไก่ชนพระนเรศวร
ราคาไก่พันธุ์ไทย
การประกวดไก่สวยพันธุ์ไทย
อาหารไก่พันธุ์ไทย
การชนไก่
การเลี้ยงไก่ชน
ภาพแกลลอรี่
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
2620 คน
 

ประวัติและผลงาน นายสัตวแพทย์นิสิต   

             ๑.     ชื่อ นายสัตวแพทย์นิสิต    ชื่อสกุล  ตั้งตระการพงษ์  สัญชาติ  ไทย

              ๒.     วัน  เดือน  ปี  เกิด   ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๔๘๕

              ๓.     ประวัติการศึกษา

                         คุณวุฒิ                                      พ.ศ.                             สถานศึกษา

            -มัธยมศึกษาปีที่ ๘                                 ๒๕๐๓                          โรงเรียนอำนวยศิลป์

            -ปริญญาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต              ๒๕๑๐                          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            -ประกาศนียบัตรด้านปาโทโลยี                   ๒๕๑๙                          ประเทศสวีเดน

        ๔. ประวัติการทำงาน

รับราชการที่กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เริ่มทำงานครั้งแรกที่สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง จังหวัดสระบุรี  ไปทำงานกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี ร่วมกับหน่วยทหาร ได้รับเหรียญพิทักษ์เสรีชน แล้วย้ายเป็นหัวหน้าสถานีตรวจและรักษาโรคสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ย้ายเป็นปศุสัตว์จังหวัดตาก แล้วย้ายกลับมาเป็นปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ได้รับรางวัลสัตวแพทย์ดีเด่นด้านบริการสังคม เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๘  จากสัตวแพทยสมาคมในพระราชูปถัมภ์ ย้ายมาเป็นปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย และย้ายกลับมาเป็นปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และได้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ ๖ จนปลดเกษียณอายุราชการ

          ๕. ตำแหน่งปัจจุบัน   ข้าราชการบำนาญ  กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          ๖. ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

                        - นายสัตวแพทย์ กองสัตวรักษ์  กรมปศุสัตว์  (พ.ศ.๒๕๑๑)

                        - นายสัตวแพทย์ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

  (พ.ศ.๒๕๑๒-๒๕๑๓)

                        - หัวหน้าสถานีตรวจและรักษาโรคสัตว์พิษณุโลก (พ.ศ.๒๕๑๔-๒๕๒๔)

                        - ปศุสัตว์จังหวัดตาก (พ.ศ.๒๕๒๕)

                        - ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ.๒๕๒๖-๒๕๓๙)

                        - ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย (พ.ศ.๒๕๔๐)

                        - ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๖)

                        - รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ ๖

  (พ.ศ.๒๕๔๖)

            ๗. ประสบการณ์ด้านการเมือง (ทั้งอดีตและปัจจุบัน)

                        -

            ๘. การศึกษา  ดูงาน  การอบรมทั้งในและต่างประเทศ

                        พ.ศ. ๒๕๑๙  ศึกษาด้านปาโทโลยี  ณ ประเทศสวีเดน

                        พ.ศ.๒๕๒๓       ไปบรรยายด้านปาโทโลยี ณ ประเทศสวีเดน

                        พ.ศ.๒๕๒๙       บรรยายและสัมมนาด้านปาโทโลยี ณ ประเทศเวียดนาม

            ๙. ที่อยู่ปัจจุบัน 

                        บ้านเลขที่ ๓๘๘  ถนนสีหราชเดโชชัย  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง       

                  จังหวัดพิษณุโลก  ๖๕๐๐๐

                        โทรศัพท์ (บ้าน) ๐-๕๕๓๒-๐๖๗๐   (มือถือ) ๐๘-๙๗๐๘-๙๙๔๔

            ๑๐. สถานภาพครอบครัว

                  ภรรยาคือ รศ.วราวรรณ  ตั้งตระการพงษ์  ข้าราชการบำนาญ

                  บุตร  คือ  ๑. ดร.ดลเดช         ตั้งตระการพงษ์  อาจารย์มหาวิทยานเรศวร

                  ๒. นายสัตวแพทย์รองเดช  ตั้งตระการพงษ์  อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

            ๑๑. ปรัชญาในการดำรงชีวิต

                         ดำรงชีวิตเรียบง่าย ไม่กระทำสิ่งอื่นใดให้ผู้อื่นเดือดร้อน และช่วยเหลือสังคมในสิ่ง

                ที่ตนเองถนัด

            ๑๒. แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

                            ต้องการให้มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองอาชีพของชุมชน

              ภาคเหนือตอนล่าง และในอนาคตต้องพัฒนาการสอนวิชาชีพเพื่อรองรับสี่แยกอินโดจีน


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000